Управлінський облік

Управлінський облік – сукупність методів збору, реєстрації, аналізу та узагальнення інформації про фінансову і господарську діяльність організації. Отримані відомості можуть бути використані власниками підприємства для прийняття рішень про способи підвищення ефективності роботи компанії.

Управлінський облік

Завдання управлінського обліку

Основним завданням ведення управлінського обліку є надання відомостей про діяльність організації. Це може бути інформація про цінову політику, виробничі витрати або дані про попит на продукцію, що випускається. Залежно від ситуації на підприємстві зміст управлінських звітів може змінюватися.

До завдань управлінського обліку відносять:

 • аналіз витрачених ресурсів і отриманих доходів з метою визначити відхилення від прийнятих нормативів;
 • планування діяльності як організації в цілому, так і її підрозділів;
 • аналіз і контроль діяльності підприємства;
 • аналіз фінансових, трудових, грошових і матеріальних ресурсів;
 • розрахунок показників собівартості виробленої продукції, наданих послуг або виконаних робіт і порівняння отриманих даних з плановими та/або нормативними даними;
 • розрахунок і аналіз фінансових результатів діяльності підрозділів компанії;
 • прогноз впливу майбутніх подій на основі аналізу даних минулих періодів;
 • надання іншої інформації, на підставі якої можуть бути прийняті управлінські рішення.

Мета управлінського обліку

Головною метою ведення і застосування управлінського обліку є надання апарату управління планових, практичних і прогнозних даних про діяльність всього підприємства і його структурних підрозділів.

Для цього управлінський облік виконує наступні функції:

 • готує для керівництва повноцінні відомості про економічно-фінансову діяльность підприємства незалежно від його масштабів;
 • показує результативність окремих напрямків бізнесу та/або його елементів за допомогою сегментації (за видами діяльності, групами товару або структурними підрозділами);
 • аналізує, прогнозує і веде облік витрат і доходів компанії;
 • контролює витрати шляхом сегментації їх за видами і локацією;
 • складає і контролює фінансовий бюджет як бізнесу в цілому, так і окремих об’єктів;
 • відстежує розрахунки як між власниками бізнесу, так і з окремими контрагентами.

Залежно від того, для кого збирається інформація, виділяють стратегічний облік, призначений для власників підприємства, і поточний, необхідний для вищого менеджменту.

Ведення якісного управлінського обліку неможливо без залучення фахівців з відповідною кваліфікацією. Звертаючись до наших експертів, ви отримуєте не тільки ефективну організацію роботи, а й впевненість, що поставлені цілі будуть досягнуті.

Вимоги до управлінського обліку

Провідною вимогою до даних управлінського обліку є релевантність – отримана інформація повинна бути актуальна для прийняття того чи іншого рішення. Іншими словами, навіть абсолютно достовірні відомості можуть бути марні, якщо в них немає необхідності для вирішення конкретного питання. В той же час, навіть не 100-відсотково достовірні дані допоможуть прийняти вірне рішення за умови, що саме вони для цього необхідні.

До інших вимог до управлінського обліку відносять:

 • цілісність – облік повинен вестися системно, обов’язково потрібно дотримуватися загальних принципів та відображати дані і взаємозв’язок між внутрішньою звітністю і реєстрами обліку;
 • зрозумілість – при складанні звітів необхідно враховувати, що основними одержувачами інформації будуть особи без глибокої економічної підготовки (інформація повинна бути відображена у вигляді доступних графіків, схем і таблиць);
 • своєчасність – необхідні відомості повинні бути готові до моменту прийняття рішення, при цьому важливо подбати про те, щоб уникнути перевантаження та/або зависання комп’ютерної техніки через значний обсяг інформації;
 • повнота і достовірність – всі отримані відомості повинні повністю задовольняти потребу користувачів в інформації і бути достатніми для прийняття рішення;
 • регулярність – складання звітів повинно відбуватися з певною періодичністю, яка залежить від цілей і завдань конкретного підприємства.

Відмінність управлінського обліку від бухгалтерського

Розглядаючи відмінності між управлінським обліком і бухгалтерським, можна виділити кілька основних:

 1. Дані управлінської звітності призначені виключно для внутрішнього використання (власниками, акціонерами, топ-менеджерами), в той час як відомості, отримані від бухгалтерського обліку, призначені для зовнішнього використання (аудиторами, податковими органами, кредиторами).
 2. Відомості бухгалтерського звіту є відкритою інформацією, а управлінського – комерційною таємницею.
 3. Показники управлінського обліку можуть бути і натуральними, і грошовими (на відміну від бухгалтерського, де вимірювання ведеться тільки в грошових одиницях).
 4. Показники управлінської звітності можуть бути ймовірними і якісними – опису підлягають не тільки запаси і потоки, але зовнішня обстановка (наприклад, насиченість ринку виробленою продукцією).

Для ясності можна навести кілька «живих» прикладів відмінності бухгалтерського обліку від управлінського:

 • в бухгалтерській звітності кількість і зміст негативних звернень від клієнтів не має значення, а при формуванні управлінського обліку для відділу якості ці відомості важливі;
 • для бухгалтерського обліку не суттєві обсяги виробництва конкурентів, а для прийняття управлінського рішення про відкриття додаткових магазинів ці дані є обов’язковими;
 • в бухгалтерському обліку не розглядається питання кількості створених кошторисів, а в управлінської звітності ці дані потрібні для аналізу та планування завантаженості кошторисного відділу.

Методи управлінського обліку

Управлінський облік здійснюється методом системно-оперативного аналізу, який є сукупністю наступних способів:

 • математичного – являє собою сукупність лінійного програмування, кореляції, методу найменших квадратів та ін.;
 • індексного – заснований на статистичних даних;
 • економічного (зокрема, факторний аналіз);
 • елементів фінансового обліку – включає в себе формування подвійного запису і рахунків, аналіз інвентаризаційних відомостей, документації і балансової звітності, оцінку і калькуляцію.

Наші переваги

З 2002 року наша компанія допомагає своїм клієнтам не тільки організовувати процес бухгалтерського та управлінського обліку, а й істотно економити:

 • знаючи правові аспекти оподаткування малого і середнього бізнесу, ми допомагаємо компанії оптимізувати витрати;
 • складаючи звіти для керівництва організації, ми враховуємо специфіку роботи конкретної організації і область її діяльності;
 • ми можемо працювати як на постійній основі, організовуючи ведення обліку «під ключ», так і консультувати при виникненні потреби або виконувати окремі завдання.

Замовивши у нас ведення управлінського обліку, ви не тільки отримаєте повноцінну і потрібну інформацію, але також зможете ефективно оптимізувати роботу компанії, збільшивши її прибуток. Наші менеджери завжди готові відповісти на питання і розповісти про наші послуги докладніше.

Заповнивши форму зворотного зв’язку або зателефонувавши нам сьогодні, вже завтра ви зможете дати своїй компанії новий потенціал для розвитку.

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation